مقالات چاپ شده خارجی ۹۶

تعداد بازدید:۱۳۶۳

عنوان مقاله

اطلاعات کتابشناختی ژورنال

نویسندگان و

نویسنده مسئول*

مشاهده فایل

تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص .۴۴۳-۴۴۸. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

اوستا, لیلی، حبیب زاده, شهرام، شهباززادگان, بیتا *، دوستکامی, حسین، شاهعلی نیا, هامون، شهبازی, علی

مشاهده فایل

بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران

Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 5(4). ص.ص .۱۲۸-۱۳۳. شاپا ۲۳۴۵-۴۹۷۰

حسینی نیا, سعید، علی عسگرزاده خیاوی, شفق*، زمانی, بیژن، حبیب زاده, افشین، خیرجو, سعید، صادقیه اهری, سعید

مشاهده فایل

آیا هلیکو باکتر پیلوری ژنوتیپ شدیداً سیتو توکسیک با ادنو کارسینوم کاردی مرتبط است؟.

Cancer biomarkerOnline . شاپا ۱۵۷۴-۰۱۵۳

بختی, سیده زهرا، لطیفی نوید, سعید *، زهری, صابر، بختی, فاطمه سادات، حاجوی, ناصر، یزدانبد, عباس (۱۳۹۶)

مشاهده فایل

ژنوتایپ های هلیکوباکتر پیلوری خطر ابتلا به سرطان معده نوع نان-کاردیا و نوع روده ای یا دیفیوز در اردبیل را تعیین می کنند: یک منطقه بسیار خطرناک در شمال غربی ایران.

Microbial Pathogenesis

ص.ص .۲۸۷-۲۹۲. شاپا ۰۸۸۲-۴۰۱۰

عبدی, عصمت، لطیفی نوید, سعید*، زهری, صابر، یزدانبد, عباس، صفرعلی زاده, رضا (۱۳۹۶)

مشاهده فایل

بررسی ریسک فاکتورهای ابتلا به شپش سر در دانش آموزان ابتدایی شهرستان مشگین شهر استان اردبیل.

International Journal of Pediatrics 6(3). ص.ص .۷۳۸۳-۷۳۹۲. شاپا ۲۳۴۵-۵۰۴۷

مرادی اصل, اسلام *، حبیب زاده, شهرام، رفیع نژاد, جواد، اباذری, مالک، صادقیه اهری, سعید، ثقفی پور, عابدین، مهرتک, محمد، عدالتخواه, حسن

مشاهده فایل

اندازه گیری سطح ویتامین E در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ ۲ کنترل شده و کنترل نشده.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(3). ص.ص .۸۶۴-۸۷۰. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

ایرانپرور, منوچهر، حبیب زاده, شهرام، شهباززادگان, بیتا *، مأذنی, محمد، بیگدلی, امیر، شهبازی, علی

مشاهده فایل

تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص .۴۴۳-۴۴۸. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

اوستا, لیلی، حبیب زاده, شهرام، شهباززادگان, بیتا *، دوستکامی, حسین، شاهعلی نیا, هامون، شهبازی, علی

مشاهده فایل

نگاهی جدید به ایمونوپاتوژنز هپاتیت بی.

virus research 245. ص.ص .۲۹-۴۳. شاپا ۰۱۶۸-۱۷۰۲

پیری دوگاهه, هادی، مشکات, زهرا، حبیب زاده, شهرام، ارزنلو, محسن، محمدشاهی, جعفر، رستمی, سینا، گرایلی, سینا، تیمورپور, رقیه*

مشاهده فایل

استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز، یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر

The Journal of Vascular Access 18(5). ص. ۷۰. شاپا ۱۱۲۹-۷۲۹۸

بشردوست, بهمن، حبیب زاده, شهرام *، شرقی, افشان، اسکندری, راحله، ملکی, نصراله

مشاهده فایل

آنالیز مکانی لیشمانیوز احشایی در مهمترین کانون بیماری در ایران

Journal of Arthropod-Borne Diseases 11(4). ص.ص .۴۸۲-۴۹۶. شاپا ۱۷۳۵-۷۱۷۹

مرادی اصل, اسلام، حنفی بجد, احمدعلی*، راثی, یاور، وطن دوست, حسن، محبعلی, مهدی، یعقوبی ارشادی, محمد رضا، حبیب زاده, شهرام، حضرتی, صادق، رفیع زاده, سایانا

مشاهده فایل

) فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

Electronic Physician 9(11). ص.ص .۵۸۰۶-۵۸۱۳. شاپا ۲۰۰۸-۵۸۴۲

مهرتک, محمد، فرزانه, اسماعیل، حبیب زاده, شهرام *، کامران, عزیز، زندیان, حامد، مهدوی, عبدالله

مشاهده فایل

اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی.

Electronic Physician 9(10). ص.ص .۵۶۳۱-۵۶۳۷. شاپا ۲۰۰۸-۵۸۴۲

مهرتک, محمد، حبیب زاده, شهرام، فرزانه, اسماعیل، رجایی خیاوی, عبداله

مشاهده فایل

اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا ۱ آنتی تریپسین.

The International Journal of Mycobacteriology 6(2). ص.ص .۱۸۷-۱۹۰. شاپا ۲۲۱۲-۵۵۳۱

حبیب زاده, شهرام، محمدشاهی, جعفر، قبادی مراللو, حسن، ملکی, نصراله*

مشاهده فایل

آبسه طحالی ناشی از بروسلوز ودرمان آن.گزارش یک مورد نادر ومرور مختصری بر متون

Archives of Clinical Infectious Diseases 12(2). ص.ص .۱-۵. شاپا ۲۰۰۸-۱۰۸۱

حبیب زاده, شهرام، آقابالایی, محرم، محمدشاهی, جعفر، ملکی, نصراله*

مشاهده فایل

مقایسه‏ اثرات افزودن میدازولام به بوپیواکایین در بی‏حسی اسپاینال.

Journal of Advances in Medicine and Medical Research 24(8). ص.ص .۱-۷. شاپا ۲۴۵۶-۸۸۹۹

عیسی زاده فر, خاطره، انتظاری, مسعود*، علی‏ اکبری, زهرا

مشاهده فایل

نگاهی جدید به ایمونوپاتوژنز هپاتیت بی.

virus research 245. ص.ص .۲۹-۴۳. شاپا ۰۱۶۸-۱۷۰۲

پیری دوگاهه, هادی، مشکات, زهرا، حبیب زاده, شهرام، ارزنلو, محسن، محمدشاهی, جعفر، رستمی, سینا، گرایلی, سینا، تیمورپور, رقیه*

مشاهده فایل

استفاده از استرپتوکیناز برای بازکردن مجدد کانال کلتترهای عروقی دیالیز، یک روش کم هزینه وبی خطر وموثر.

The Journal of Vascular Access 18(5). ص. ۷۰. شاپا ۱۱۲۹-۷۲۹۸

بشردوست, بهمن، حبیب زاده, شهرام*، شرقی, افشان، اسکندری, راحله، ملکی, نصراله

مشاهده فایل

بررسی دقت تشخیصی N-terminal pro BNP در مایع پلور با منشا قلبی.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(3). ص.ص .۹۱۲-۹۱۶. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

باباپور, بهزاد، میرزا آقازاده, محمد، شهباززادگان, بیتا، محسنی فر, هادی، محمدزاده, علیرضا، زمانی, بیژن

مشاهده فایل

بررسی تاثیر PCI روی فعالیت رپولاریزاسیون بطنی از طریق بررسی پراکندگی QT در بیماران مراجعه کننده با سکته حاد قلبی.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص .۵۰۶-۵۱۰. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

باباپور, بهزاد، شهباززادگان, بیتا *، خادمی, بهاره

مشاهده فایل

مقایسه ریسک فاکتورهای بیماری عروق کرونری در بیماران با ضایعات اکتازی و استنوتیک.

International Journal of Community Medicine and Public Health 4(12). ص.ص .۴۴۱۱-۴۴۱۵. شاپا ۶۰۳۲-۲۳۹۴

زمانی, بیژن، باباپور, بهزاد*، امانی, فیروز، قاسمیان, محسن

مشاهده فایل

شیوع آسیب مغزی بدون شکستگی جمجمه در اتوپسی قربانیان ترومای سر.

World Family Medicine /Middle East Journal of Family Medicin 16(3). ص.ص .۱۳۷-۱۴۳. شاپا ۱۸۳۹-۰۱۸۸

فرزانه, اسماعیل، مصطفی زاده, بابک*، ترجمان, فاطمه، کامران, عزیز

مشاهده فایل

پولیروپاتی به علت مسمومیت سرب در معتادان به مواد مخدر

Journal of Analytical Research in Clinical Medicine

6 (1).ص.ص.52-54. شاپا ۲۳۴۵-۴۹۷۰

فرزانه, اسماعیل، حبیب زاده, افشین*

مشاهده فایل

نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

International Journal of Community Medicine and Public Health 4(11). ص.ص .۴۰۴۲-۴۰۴۸. شاپا ۶۰۳۲-۲۳۹۴

شفائی خانقاه, یوسف، انتشاری مقدم, افسانه، نسل سراجی, فرناز، امانی, فیروز، قبادی مراللو, حسن، فرزانه, اسماعیل*

مشاهده فایل

فرهنگ سازمانی و جانشین پروری در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

Electronic Physician 9(11). ص.ص .۵۸۰۶-۵۸۱۳. شاپا ۲۰۰۸-۵۸۴۲

مهرتک, محمد، فرزانه, اسماعیل، حبیب زاده, شهرام*، کامران, عزیز، زندیان, حامد، مهدوی, عبدالله

مشاهده فایل

اثربخشی آموزش تکینیک های شناختی- رفتاری روی مکان کنترل بیماران همودیالیزی.

Electronic Physician 9(10). ص.ص .۵۶۳۱-۵۶۳۷. شاپا ۲۰۰۸-۵۸۴۲

مهرتک, محمد، حبیب زاده, شهرام، فرزانه, اسماعیل*، رجایی خیاوی, عبداله

مشاهده فایل

پیشگویی کننده های اصلی برای تکرار رفتارهای خودکشی در بین زنان

Journal Of the Pakistan Medical Association 67(9). ص.ص .۱۳۷۹-۱۳۸۲. شاپا ۰۰۳۰-۹۹۸۲

مصطفی زاده, بابک، فرزانه, اسماعیل*

مشاهده فایل

مسمومیت سرب در معتادان تریاک خوراکی با درد شکم.

Indian Journal of Forensic Medicine& Toxicology 11(2). ص.ص .۲۲-۲۵. شاپا ۰۹۷۳-۹۱۲۲

فرزانه, اسماعیل، حبیب زاده, افشین، مهرپور, امید*

مشاهده فایل

درمان موفقیت آمیز زولپیدم با جایگزینی درمان بنزودیازپین: یک مطالعه موردی.

Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 11(2). ص.ص .۱۰۰-۱۰۳. شاپا ۰۹۷۳-۹۱۲۲

خسروجردی, حمید، افشاری, رضا، قائمی, کاظم، فرزانه, اسماعیل، مهرپور, امید*

مشاهده فایل

مگاکولون سمی به عنوان یک عارضه نادر بعد از درمان با آتروپین به علت مسمومیت با ارگانوفسفره: گزارش یک مورد.

Medico-Legal Journalonline . ص.ص .۱-۳. شاپا ۰۰۲۵-۸۱۷۲

مصطفی زاده, بابک، فرزانه, اسماعیل *، پاییزی, مریم، نیکخواه, فرحناز

مشاهده فایل

اپیدمیولوژی مارگزیدگی در استان اردبیل.

Electronic Physician 9(3). ص.ص .۳۹۸۶-۳۹۹۰. شاپا ۲۰۰۸-۵۸۴۲

فرزانه, اسماعیل، فولادی, نسرین، شفائی خانقاه, یوسف، میرزامحمدی, زهرا، نسل سراجی, فرناز، مهرپور, امید*

مشاهده فایل

ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین ۶ با کیفیت زندگی در بیماران

COPD. Medical Principles and Practiceonline . ص.ص .۱-۲۱. شاپا ۱۰۱۱-۷۵۷۱

قبادی مراللو, حسن، اصلانی, محمدرضا، حسینیان, عدالت، فرزانه, اسماعیل*

مشاهده فایل

سطوح سرمی خون در بیماران وابسته به تریاک بدون علامت؛ یک مطالعه مورد شاهدی

Emergency 5(1). ص.ص .۱-۵. شاپا ۲۳۴۵-۴۵۷۱

قائمی, کاظم، قریشی, عاطفه، ربیعی, نوید، علینژاد, سمیرا، فرزانه, اسماعیل، امیرابدی زاده, علیرضا، عبداللهی, محمد، مهرپور, امید*

مشاهده فایل

ابزار مشاهده مراقبت بحرانی درد معتبر است، اما نه در بیماران اینتوبه مضطرب در بیماران غیر مضطرب

Intensive and Critical Care Nursingonline . ص.ص .۱-۶. شاپا ۰۹۶۴-۳۳۹۷

چوکلایی, هدی، حیدرزاده, مهدی*، حسن پور, محمد، آقامحمدی, معصومه، کریم اللهی, منصوره

مشاهده فایل

مطالعه خواص روان سنجی از مقیاس تجدید نظر شده غیر کلامی درد و مقیاس اولیه غیر کلامی درد در بیماران تحت تهویه- غیرکلامی ایرانی

Indian Journal of Critical Care Medicine 21(7).

ص.ص .۴۲۹-۴۳۵. شاپا ۰۹۷۲-۵۲۲۹

چوکلایی, هدی، حیدرزاده, مهدی*، حسن پور, محمد، جبرئیل زاده, سجاد، صادقپور, فاطمه

مشاهده فایل

ابزار مشاهده مراقبت بحرانی درد در بیماران غیر مضطرب معتبر است، اما نه در بیماران اینتوبه مضطرب.

Intensive and Critical Care Nursingonline . ص.ص .۱-۶. شاپا ۰۹۶۴-۳۳۹۷

چوکلایی, هدی، حیدرزاده*, مهدی، حسن پور, محمد، آقامحمدی, معصومه، کریم اللهی, منصوره

مشاهده فایل

مطالعه خواص روان سنجی از مقیاس تجدید نظر شده غیر کلامی درد و مقیاس اولیه غیر کلامی درد در بیماران تحت تهویه- غیرکلامی ایرانی.

Indian Journal of Critical Care Medicine 21(7). ص.ص .۴۲۹-۴۳۵. شاپا ۰۹۷۲-۵۲۲۹

چوکلایی, هدی، حیدرزاده*, مهدی، حسن پور, محمد، جبرئیل زاده, سجاد، صادقپور, فاطمه

مشاهده فایل

درمان موفق آمبولی وسیع ریوی با رتپلاز

Tanaffos 17(1). ص.ص .۵۳-۵۶. شاپا ۱۷۳۵-۰۳۴۴

قبادی مراللو, حسن، امیرعجم, زهرا، حبیب زاده, افشین

مشاهده فایل

نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

International Journal of Community Medicine and Public Health 4(11). ص.ص .۴۰۴۲-۴۰۴۸. شاپا ۶۰۳۲-۲۳۹۴

شفائی خانقاه, یوسف، انتشاری مقدم, افسانه، نسل سراجی, فرناز، امانی, فیروز، قبادی مراللو, حسن، فرزانه, اسماعیل

مشاهده فایل

همبستگی پروتئین و چسبندگی عروق سرم ۱ با محدودیت جریان هوا و کیفیت زندگی در بیماری انسداد مزمن ریوی.

Respiratory Medicineonline . شاپا ۰۹۵۴-۶۱۱۱

امانی, مجتبی، قدیمی, نعیمه، اصلانی, محمدرضا، قبادی مراللو, حسن

مشاهده فایل

اولین گزارش از دو مورد هپاتیت منتهی به مرگ در بیماران مسلول مبتلا به کمبود آلفا ۱ آنتی تریپسین.

The International Journal of Mycobacteriology 6(2). ص.ص .۱۸۷-۱۹۰. شاپا ۲۲۱۲-۵۵۳۱

حبیب زاده, شهرام، محمدشاهی, جعفر، قبادی مراللو, حسن، ملکی, نصراله

مشاهده فایل

ارتباط سطح سرمی پپتید ناتریوارتیک مغزی و اینترلوکین ۶ با کیفیت زندگی در بیماران

COPD. Medical Principles and Practiceonline . ص.ص .۱-۲۱. شاپا ۱۰۱۱-۷۵۷۱

قبادی مراللو, حسن، اصلانی, محمدرضا، حسینیان, عدالت، فرزانه, اسماعیل

مشاهده فایل

ارزیابی بالینی، الکترگرافیکی و نتایج آزمایشگاهی درمان رپرفیوژن در بیماران باسکته قلبی حاد

Journal of Experimental and Integrative Medicine 7(1). ص.ص .۷-۱۰. شاپا ۱۳۰۹-۴۵۷۲

زمانی, بیژن، ایرانپرور, منوچهر*، اشرفی, مهدی

مشاهده فایل

بررسی رابطه ی اسیدوز و هایپرکاپنی با کورپولمونال در بیماران.

Journal of Analytical Research in Clinical Medicine 5(4). ص.ص .۱۲۸-۱۳۳. شاپا ۲۳۴۵-۴۹۷۰

حسینی نیا, سعید، علی عسگرزاده خیاوی, شفق *، زمانی, بیژن، حبیب زاده, افشین، خیرجو, سعید، صادقیه اهری, سعید

مشاهده فایل

بررسی تاثیر محافظتی کارودیلول بر علیه کاردیومیوپاتی ناشی از آنتراسایکلین در بیماران مبتلا به سرطان پستان و لنفوم.

International Journal of Advances in Medicine 5(1). ص.ص .۱۶-۲۰. شاپا ۳۹۲۵-۲۳۴۹

زمانی, بیژن *، صالحی, رویا، اصفهانی, علی

مشاهده فایل

بررسی دقت تشخیصی N-terminal pro BNP در مایع پلور با منشا قلبی.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(3). ص.ص .۹۱۲-۹۱۶. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

باباپور, بهزاد، میرزا آقازاده, محمد، شهباززادگان, بیتا*، محسنی فر, هادی، محمدزاده, علیرضا، زمانی, بیژن

مشاهده فایل

ارزیابی بالینی، الکترگرافیکی و نتایج آزمایشگاهی درمان رپرفیوژن در بیماران باسکته قلبی حاد

Journal of Experimental and Integrative Medicine 7(1). ص.ص .۷-۱۰. شاپا ۱۳۰۹-۴۵۷۲

زمانی, بیژن، ایرانپرور, منوچهر*، اشرفی, مهدی

مشاهده فایل

تفاوت های سنی در عوارض مرتبط با دیابت و کنترل قند خون.

BMC Endocrine Disorders 17(25). ص.ص .۱-۷. شاپا ۱۴۷۲-۶۸۲۳

شمشیرگران, سید مرتضی، ممقانیان, آ، علی عسگرزاده, اکبر، امینی ثانی, نیره، ایرانپرور, منوچهر، عطائی, جعفر

مشاهده فایل

ارزیابی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ملاسما: آیا ارتباطی بین سطح سرمی پایین روی و ملاسما وجود دارد؟.

Journal of Cosmetic Dermatologyonline . شاپا ۱۴۷۳-۲۱۶۵

رستمی مقدم, مجید، صفوی اردبیلی, نسترن، ایرانپرور, منوچهر، ملکی, نصراله *، آقابالایی دانش, مریم

مشاهده فایل

اندازه گیری سطح ویتامین E در بیماران با دیابت ملیتوس تیپ ۲ کنترل شده و کنترل نشده.

International Journal of Community Medicine and Public Health 5(3). ص.ص .۸۶۴-۸۷۰. شاپا ۲۳۹۴-۶۰۳۲

ایرانپرور, منوچهر، حبیب زاده, شهرام، شهباززادگان, بیتا *، مأذنی, محمد، بیگدلی, امیر، شهبازی, علی

مشاهده فایل

کلید واژه ها: بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل توسعه و تحقیقات بالینی مقالات خارجی چاپ شده 96

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱