هماتولوژی

تعداد بازدید:۱۸۲

دکترمهدی پورقاسمیان

دکترای فوق تخصصی بالینی

خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

m.pourghasemian@arums.ac.ir

رزومه

   

دکترعفت ایرانی جم

دکترای فوق تخصصی بالینی

خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک: e.iranijam@arums.ac.ir

رزومه

   

دکترامین داننده مهر

دکترای فوق تخصصی بالینی

خون و سرطان بالغین

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

 پست الکترونیک:

a.danandehmehr@arums.ac.ir

رزومه

             
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲