روماتولوژی

تعداد بازدید:۱۲۰

دکتراحد اعظمی سامیان

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

a.azami@arums.ac.ir

رزومه

دکتریوسف محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست لکترونیک:

y.mohammadikebar@arums.ac.ir

رزومه

دکترافسانه انتشاری مقدم

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

a.enteshari@arums.ac.ir

رزومه

دکترسپیده فتحی بیطرف

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

S.fathibitaraf@arums.ac.ir

رزومه

   
     

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲