عفونی

تعداد بازدید:۱۴۲

دکتر شهرام حبیب زاده

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی

مرتبه علمی:استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگَاه:

پست الکترونیک:

s.habibzadeh@arums.ac.irَ

رزومه

دکتر جعفر محمد شاهی

دکترای تخصصی بیماری‌های عفونی و گرمسیری

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

j.mohammadshahi@arums.ac.ir

رزومه

 
     
     

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲