مسئو ل واحد پذیرش

تعداد بازدید:۹۳۱

واحدپذیرش اورژانس جامع: شماره داخلی بخش :04531424037

واحد پذیرش کرونا:شماره داخلی بخش:04531424023

مسئو ل  واحدشنبم  فهیمی

تحصیلات : کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف:

۱- کسب دستور وبرنامه کاراز سرپرست مربوطه.

۲- رعایت ضوابط تدوین شده جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از اتلاف وقت مراجعین.

۳- تحویل گرفتن شیفت از پرسنل شبکارورسیدگی به مشکلات پرسنل شبکار.

۴- تماس با بخشها جهت تخصیص تخت به بیماران بستری وهماهنگی با سوپروایزر بالینی بیمارستان.

۵- اطلاع رسانی مرخصی وجابجایی پزشکان به مراجعین، کارکنان واحد پذیرش وسایر واحد های مربوطه.

۶- اخذ رضایت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحی از بیماران با درنظر گرفتن جنبه‌های قانونی.

۷- رعایت کلیه موارد خواسته شده از سوی سازمانهای بیمه گر طرف قرارداد.

۸- راهنمایی وارجاع صحیح بیماران کلینیک جهت تکریم ارباب رجوع وجلوگیری از سرگردانی مراجعین.

۹- کنترل تکمیل و تشکیل پرونده اورژانس جهت بخش اورژانس.

۱۰- کنترل رعایت استانداردهای برگه دستور بستری وهماهنگی با پزشکان وتهیه گزارش به مسئول مربوطه.

۱۱- هماهنگی امور جاری با واحد ترخیص، درآمد، بیمه گری جهت راهنمایی مراجعین.

۱۲- نظر خواهی و رفع شکایات مراجعین وکسب رضایتمندی مراجعین وپرسنل.

۱۳- ارائه گزارش عملکردکتبی ماهیانه به مسوول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- انجام کلیه امور محوله از سوی سرپرست مربوطه.

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲