مسئول  واحد کد گذاری بیماریها

تعداد بازدید:۱۲۱۳

مسئول  واحد کد گذاری بیماریها : ندا نیکشاد

تحصیلات: کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف:

۱- مطالعه دقیق پرونده بیماران، بخصوص اوراق پذیرش، خلاصه پرونده وشرح حال وعمل جراحی، جهت کددهی اصولی.

۲- استفاده از کتب کد ICD جهت کد گذاری بیماریها وکدگذاری اقدامات جراحی و علل خارجی.

۳- قید کلیه کدهای لازمه یک پرونده که شامل کد بیماری – اقدامات – علل خارجی – مورفولوژی – علل مرگ ومیر می‌شود.

۴- کدگذاردرصورت نیاز به کتابهای کمکی مانند: اختصارات، دیکشنری، اصطلاحات وکتب کلیات پزشکی، بایدکد صحیح را استخراج نماید.

۵- کدگذار موظف است باتوجه به نیازهای آماری، تحقیقی وپژوهشی، درارائه آمار با واحد آمار وبایگانی مدارک پزشکی همکاری لازم رابنماید.

۶- کدگذار بایستی پرونده‌هایی که جواب تاخیری دارند ( LOSE SHEET ) جهت کددادن، پس از پیگیری کد گذاری نماید.

۷- درزمان مطالعه پرونده بالینی، کدگذار درصورت مشاهده اشکالات کمی وکیفی ازسوی مستند سازان، باید مورد را کتباً"به مسئول واحد اطلاع دهد.

۸- انجام سایر امور محوله که توسط مسئول واحد، و درحیطه شرح وظایف دپارتمان مدارک پزشکی می‌باشد.

۹ - ثبت کلیه کدهای بیماری‌ها و اقدامات استخراجی در سیستم HIS مرکز، حداکثر تا ۲۴ ساعت بعد از ترخیص.

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۰