ریه و بیماریهای تنفسی

تعداد بازدید:۱۵۸

دکترحسن قبادی مراللو

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی: استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

h.ghobadi@arums.ac.ir

رزومه

دکترسعید حسینی نیا

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

s.hoseininia@arums.ac.ir

رزومه

دکترعلی حسین صمدی تکلدانی

دکترای فوق تخصصی بالینی  بیماری‌های ریه

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

Ah.samadi@arums.ac.ir

رزومه

     

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲