معاون درمان بیمارستان

تعداد بازدید:۱۰۰۰

معاون درمان مرکز :دکتر  رضا ایماشی 

رشته  تحصیلی : متخصص طب اروژانس

ایمیل:

 

 

شرح وظایف معاون بیمارستان:

برنامه ریزی و نظارت با هدف ارتقاء خدمات تشخیصی، درمانی در تمام واحدهای سرپایی، بستری، اورژانس و پاراکلینیک
بستر سازی و نظارت بر حسن اجرای مدل های مختلف بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و کسب جایگاه برتر اعتباربخشی مطابق با استانداردهای کشوری
برگزاری کمیته های درمانی بیمارستان (از جمله کنترل عفونت بیمارستان، طب انتقال خون ، مرگ و میر مادران و نوزادان، سنجش و پایش کیفیت ، اخلاق پزشکی ، ارتقای خدمات اورژانس ،دارو و تجهیزات و...)
هماهنگی و نظارت برامور مسئولین فنی ، مدیریت پرستاری، مدیریت دارویی، امور مربوط به بهداشت محیط، کنترل عفونت  فعالیت

ساماندهی و نظارت بر خدمات پاراکلینیک( آزمایشگاه ،تصویر برداری ، فیزیوتراپی) و واحدهای آمار و مدارک پزشکی بیمارستان

ساماندهی و نظارت بر فعالیت درمانگاههای تخصصی و فوق تخصصی
ساماندهی و نظارت بر وضعیت تجهیزات پزشکی
ساماندهی و نظارت بر فعالیت های درمانی پزشکان فوق تخصص ، متخصص و عمومی
همکاری و هماهنگی با ریاست بیمارستان و ارسال گزارشات مورد نیاز

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲