مسئول درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی

تعداد بازدید:۹۳۵

 

اعظم  آقازاده

رشته تحصیلی :  کارشناس پرستاری

شرح وظایف مسئول درمانگاه:

نوشتن برنامه پرسنل درمانگاه بصورت ماهانه

شرکت درجلسات دفتر پرستاری ومدیریت بیمارستان

هماهنگی وتماس باپزشگان جهت حضور دردرمانگاه برای ویزیت بیماران

ثبت آمار روزانه تعداد ویزیت بیماران واطلاع به دفتر پرستاری

چک ترالی کد بصورت هفتگی

تحویل و تحول وثبت وسایل موجوددربخش وگزارش کمبود ها به مسئول مربوطه

گزارش کمبودهای موجود به مسئول مربوطه وپیگیری وجاگزینی آنها

تحویل گرفتن وسایل بصورت ماهیانه ازانبار،داروخانه هاوقراردادن درمحل مربوطه  باکمک خدمات

راند اتاق های و پروسیجرچک وسایل مورد نیاز

جلب اعتماد و اطمینان مددجو و برقراری ارتباط حرفه ای موثرو پاسخ صحیح به سوالات  درخواستها و مشکلات مددجو

آخرین ویرایش۱۱ اسفند ۱۴۰۰