مسئول واحد آمار

تعداد بازدید:۱۲۷۸

واحد آمار

مسئول: خانم سمیرا ولی زاده

تحصیلات :کارشناس آمار و مدارک پزشکی

شرح وظایف:

۱- جمع آوری و استخراج آمار روزانه، هرروز صبح از طریق فرمهای گردآوری آمار ۲۴ ساعت گذشته، ازسیستم HIS .
۲- جمع آوری آمارهای کلیه واحدهای پاراکلینیکی و کلینیکی مرکز جهت ارائه به حوزه ریاست
۳- ارسال گزارش از آمار جمع آوری شده به معاونت درمان، دانشگاه از طریق اتوماسیون آماری

۴- دارابودن یک سیستم بایگانی صحیح از سوابق آماری به صورت روزانه- ماهانه وسالانه برحسب موضوعات خاص به نحوی که اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت مورد دسترسی قرارگیرد.

۵- رسم جداول ونمودارهای گوناگون آماری بااستفاده از اطلاعات بدست آمده.

۶- جمع آوری آمار عملکرد کلیه واحدها جهت ارائه وارزیابی، به مدیریت محترم بیمارستان.

۷- تهیه فرم‌های گرد آوری آمار ازقسمت های مختلف بیمارستان.

۸- تهیه آمار کلینیکی وپاراکلینیکی وبستری ماهانه، سه ماهه، شش ماهه وسالانه.

۹- صحت آمارهای دریافتی از بخشهای مختلف توسط مسئول آماربصورت روزانه کنترل گردد.

۱۰- تهیه آمارکلینیکی وبستری بصورت مقایسه‌ای درمقاطع زمانی مورد درخواست.

۱۱- تهیه شاخص‌های آماری ازقبیل درصد اشغال تخت- تخت روز – میانگین اشغال تخت وغیره به تفکیک بخشهاوکل بیمارستان (ماهانه-سالانه)

۱۲ - ارائه گزارشات آماری حاصل از تحلیل نتایج بدست آمده از اطلاعات.

۱۳- جمع آوری و تکمیل فرم ماهیانه آمار شامل اطاق عمل، عملکرد بخشها وبیماران بستری وسرپایی ارسال آن به واحد آمار ومدارک پزشکی معاونت درمان دانشگاه.

۱۴- انجام سایر امور محوله که درحیطه شرح وظایف بخش مدارک پزشکی

می باشدواز سوی مسئول مربوطه ابلاغ می‌شود

15-جمع آوری و تهیه تنظیم آمار مسمومیت دارویی و خودکشی جهت ارائه سازمان های مجاز

16-ثبت اطلاعات آماری در سامانه آواب بصورت ماهانه
17-
 ثبت اطلاعات آماری در سامانه  HSE بصورت روزانه

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲