معرفی  واحد توسعه تحقیقات بالینی

تعداد بازدید:۷۴

بار اصلی پژوهش و تحقیقات در دنیا بر عهده دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی است. در نظام سلامت و درمان ایران با توجه به ویژگی های ادغام آموزش و درمان پزشکی، مسئولیت و توان پژوهشی در یکجا تجمع یافته که با استفاده از این فرصت می‌توان منابع را مدیریت و پژوهش را در بخش بهداشت و درمان کشور هدایت کرد.

تلاش جهت توسعه پژوهش های کاربردی و گسترش مرزهای دانش  موجب شکل گیری تفکر حمایت از تحقیقات بالینی با استفاده از ظرفیت های بالقوه بیمارستان ها و اعضای هیئت علمی دربیمارستانهای آموزشی درمانی از طرف معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. بر این اساس واحدهای توسعه تحقیقات بالینی و شوراهای پژوهشی بیمارستان ها با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیئت علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت انجام پژوهش در بیمارستان‌های آموزشی زیر نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تشکیل گردید. در همین راستا مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان امام از  سال 1394 فعالیت خود را با هدف توانمند‌سازی و فرهنگ‌ سازی پژوهشی در بخش‌های بالینی بیمارستان آغاز کرد.

آخرین ویرایش۱۷ خرداد ۱۴۰۳