مسئو ل واحد بایگانی

تعداد بازدید:۱۱۹۵

مسئول واحد بایگانی : سمیرا ولی زاده

 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

واحد بایگانی: شماره داخلی بخش: .04531422310

شرح وظایف مسئول بایگانی:

۱- دریافت پرونده کامل از کلیه واحدها.

۲- تنظیم اوراق پرونده بر اساس استاندارد وحذف اوراق اضافی از پرونده.

3-اسکن پرونده های بستری

۳- الصاق پوشه برای هر پرونده وثبت شماره پرونده.

۴- بایگانی صحیح پرونده در قفسه‌ها به روش ترمینال تعدیل یافته.

۵- تلاش جهت رعایت اصول محرمانگی با رعایت اصول واگذاری پرونده بیماران.

۶- بازیابی وتحویل پرونده به درخواست کننده گان طبق قوانین ودستورالعمل بیمارستان.

۷- پیگیری جهت بازگشت پرونده‌هایی که تحویل بایگانی نشده‌اند.

۸- قبل از ارائه کپی پرونده، احراز صلاحیت فرد متقاضی و اخذ درخواست کتبی از درخواست کننده کپی پرونده.

۹- شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال پرونده به خارج از فضای بایگانی مدارک پزشکی وکنترل آن در زمان تحویل.

۱۰- پاسخگویی به کلیه مکاتبات ونامه های مراجع قانونی وذیصلاح با هماهنگی مسئول واحد مدارک پزشکی

۱۱- مشخص نمودن پرونده‌هایی که زمان امحا آنها فرا رسیده (مطابق دستورالعمل بخشنامه‌ها).

۱۲- کنترل نهایی پرونده قبل از فایل ورفع نقایص آنها.

۱۳- تهیه گزاش کتبی از عملکرد ماهیانه بایگانی به مسئول واحد مدارک پزشکی.

۱۴- رعایت بهداشت وتنظیم برنامه غبارروبی از روی پرونده‌ها با مسئول خدمات.

۱۵- استفاده از کارت راهنمای بایگانی، کارت جایگزین. کارت خروجی.

۱۶- نظارت وکنترل بر ورود وخروج تعداد پرونده‌ها (پرونده‌های بلاتکلیف، کنسلی، فراری و....)

۱۷- پیگیری وکنترل تعداد پرونده‌های تشکیل شده با تعداد پرونده‌های تحویلی از واحد ترخیص.

۱۸- انجام کلیه امور محوله طبق دستور مافوق در حیطه شرح وظایف شغلی.

۱۹- پاسخگویی به دانشجویان جهت مقاصد تحقیقاتی

آخرین ویرایش۰۷ فروردین ۱۴۰۰