مسئول دفتر ریاست

تعداد بازدید:۴۰۵۶


 شرح وظایف

۱- تنظیم برنامه کاری و جلسات حوزه ریاست

۲-پ اسخگوئی به مراجعین و راهنمائی به واحدهای زیر مجموعه وپیگیری انجام امورات آنها توسط واحدها

۳- دریافت و عودت نامه های حوزه ریاست

۴- بررسی و خلاصه بندی نامه ها و درخواستهای حوزه ریاست

۵-پ اسخگوئی به تماسهای تلفنی و برقراری تماسهای مورد نیاز حوزه ریاست

۶- انعکاس دستورات ریاست به واحدهای اجرائی زیرمجموعه

۷- هماهنگی ایاب و زهاب رئیس و مدیر

۸- هماهنگی ملاقاتهای حوزه ریاست

۹- ثبت و ضبط مشکلات و درخواستهای کارکنان و مسئولان زیر مجموعه و انعکاس به ریاست

۱۰- تنظیم پیش نویس برخی نامه ها با دستور ریاست

۱۱- آماده نمودن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها، جلسات و سمینارها برای اطلاع ریاست

۱۲- انجام اقدامات لازم در زمینه دریافت و نگهداری و بایگانی نمودن پرونده ها و سایر اسناد و مدارک حوزه ریاست

۱۳- انجام سایر امور محوله طبق نظر مسئول مافوق

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۲