ریاست مرکز

تعداد بازدید:۲۳۷۳۳

 

رییس مرکز: د کتر امیر احمد  عرب زاده

رشته تخصصی: فوق  تخصص  جراحی عروق

مرتبه علمی: استادیار

سوابق  علمی

 

 

پست الکترونیکی:

شماره تماس: دفتر ریاست ۳۳۲۵۱۶۰۱

دورنویس ۳۳۲۵۱۶۰۶ -۰۴۵

 

 

 

 

 شرح وظائف
 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود (رضایت مشتری گرا).

 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء.

 • جلب همکاریهای برون سازمان و پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.

 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات.

 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول دانشگاه.

 • علام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط.

 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی.

 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان.

 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.

 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها

 • مسئولیت و نظارت بر امور مالی و اداری بیمارستان

 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی

 • شرکت در سمینارها و کنگره ها

 • انتصاب و عزل کارکنان

آخرین ویرایش۲۴ فروردین ۱۴۰۲