غدد

تعداد بازدید:۳۵۶

دکترمنوچهر ایران پرور

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

m.iranparvar@arums.ac.ir

رزومه

دکترمریم قوامی

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک:

m.ghavami@arums.ac.ir

رزومه

دکترراحله اسکندری دورباطی

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

پست الکترونیک :

r.eskandari@arums.ac.ir   

رزومه

     

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۴۰۲