سیاست های کلی مرکز

تعداد بازدید:۲۴۳۱

سیاست های اصلی  بیمارستان آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اردبیل که در تدوین برنامه استراتژیک مد نظر قرار گرفته است :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     کد سند:MP-ML-01

ردیف

عناوین

ذینفعان

1

توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در سطح بیماران، کارکنان و جامعه و در اولویت قرار دادن پیشگیری بر درمان

پزشکان- فراگیران کارکنان- بیماران- افراد جامعه معاونت درمان- معاونت بهداشت

2

توجه ویژه به بهبود کیفیت و ایمنی بیمار و مدیریت پیشگیرانه خطا  برای اجتناب از رخداد وقایع ناخواسته ناشی از ارائه خدمات/  مراقبت سلامت

پزشکان- فراگیران کارکنان- بیماران- سازمان نظام پزشکی- معاونت درمان- سازمان پزشکی قانونی

3

پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

پزشکان کارکنان- فراگیران- بیماران معاونت درمان- معاونت بهداشتی- سازمان محیط زیست

4

توسعه کیفی و کمی نظام آموزش بالینی علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور و مبتنی بر نیازهای جامعه

پزشکان کارکنان- فراگیران- بیماران- معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه

5

بهسازی و توسعه فضای فیزیکی

تیم مدیریت اجرایی ناظر ابنیه دفتر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه- معاونت توسعه- معاونت درمان- معاونت آموزشی- پیمانکار تروما و اورژانس- بیماران- کارکنان شهرداری سازمان نظام مهندسی

6

همکاری در پژوهش های علمی با لحاظ الویت های دانشگاه

معاونت آموزشی و پژوهشی- پزشکان کارکنان- فراگیران

7

تامین تجهیزات سرمایه ای و غیر سرمایه ای با لحاظ اقتصاد سنجی تجهیزات پزشکی

تیم مدیریت اجرایی- پزشکان کارکنان- معاونت درمان- معاونت توسعه- شرکت های تامین کننده تجهیزات پزشکی- شرکت های موجود در IMED سازمان های خیریه و مردم نهاد

8

تامین نیازهای بیمارستان با اولویت کالاهای تولید داخلی

تیم مدیریت اجرایی- معاونت توسعه دانشگاه- معاونت درمان دانشگاه- اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی- تولید کنندگان داخلی

9

کاهش مخاطرات زیست محیطی و آلودگی‌های تهدید کننده سلامت

تیم مدیریت اجرایی بهداشت محیط سازمان محیط زیست- شهرداری- معاونت بهداشتی دانشگاه

10

ارزیابی و الویت بندی خطر حوادث و بلایا و برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه

اعضای فرماندهی بحران- EOC دانشگاه- پزشکان- کارکنان- فراگیران- مراجعین و بیماران- هلال احمر- فوریت پزشکی- آتش نشانی

آخرین ویرایش۲۵ فروردین ۱۴۰۰