مطالب مرتبط با کلید واژه

مقالات خارجی چاپ شده 96


مقالات چاپ شده خارجی ۹۶

عنوان مقاله اطلاعات کتابشناختی ژورنال نویسندگان و نویسنده مسئول* مشاهده فایل تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص ...