مطالب مرتبط با کلید واژه

توسعه و تحقیقات بالینی


مقالات چاپ شده داخلی ۹۶

عنوان مقاله اطلاعات کتابشناختی ژورنال نویسندگان و نویسنده مسئول* مشاهده فایل ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهای ۹۳-۱۳۸۳. دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۲). ص.ص .۲۲۱-۲۲۹. شاپا ۷۲۸۰-۲۲۲۸ محمدشاهی, جعفر *، حبیب زاده, شهرام، حسین زاده, محمد، شهباززادگان, بیتا   مشاهده فایل تأثیر ...

مقالات چاپ شده خارجی ۹۶

عنوان مقاله اطلاعات کتابشناختی ژورنال نویسندگان و نویسنده مسئول* مشاهده فایل تاثیر omega 3 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) در سطح سرمی CK-MB و Troponin I به عنوان مارکرهای آسیب میوکارد بعد از پی سی آی International Journal of Community Medicine and Public Health 5(2). ص.ص ...