مقالات چاپ شده داخلی ۹۶

تعداد بازدید:۱۲۸۷

عنوان مقاله

اطلاعات کتابشناختی ژورنال

نویسندگان و

نویسنده مسئول*

مشاهده فایل

ویژگیهای بالینی و اپیدمیولوژیک بیماران مبتلا به HIV در شهر اردبیل درطی سالهای ۹۳-۱۳۸۳.

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۲). ص.ص .۲۲۱-۲۲۹. شاپا ۷۲۸۰-۲۲۲۸

محمدشاهی, جعفر *، حبیب زاده, شهرام، حسین زاده, محمد، شهباززادگان, بیتا

 

مشاهده فایل

تأثیر مکمل -L کارنیتین بر تراز ازته، BUN سرم، برخی سنجه‌های هماتولوژیک، مدت بستری و نتیجه عمل جراحی در بیماران سرطان مری.

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۳). ص.ص .۳۶۳-۳۷۴. شاپا ۷۲۸۰-۲۲۲۸

فیضی, ایرج، اسمعیل پور, سعید، نعمتی, علی*، عیسی زاده فر, خاطره، فیضی, فریده، منتظری, وحید

مشاهده فایل

ارزیابی تاثیر پنتوگسی فیلیندر کاهش پروتیین اوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تحت درمان با ACEI , ARB

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۳). ص.ص .۲۷۸-۲۸۷. شاپا ۲۲۲۸-۷۲۸۰

ایرانپرور, منوچهر، بشردوست, بهمن، میرفخرایی, شاداب *

 

مشاهده فایل

مولتی میلوما در یک بیمار با تب مدیترانه.

Iranian Journal of Kidney Diseases 11(5). ص.ص .۳۸۸-۳۹۱. شاپا ۱۷۳۵-۸۵۸۲

بشردوست, بهمن، ملکی, نصراله *

مشاهده فایل

ارزیابی تاثیر پنتوگسی فیلیندر کاهش پروتیین اوری بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی تحت درمان با ACEI , ARB.

مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ۱۷ (۳). ص.ص .۲۷۸-۲۸۷. شاپا ۲۲۲۸-۷۲۸۰

ایرانپرور, منوچهر، بشردوست, بهمن، میرفخرایی, شاداب *

مشاهده فایل

کلید واژه ها: بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل توسعه و تحقیقات بالینی مقالات چاپ شده داخلی 96

آخرین ویرایش۲۵ آبان ۱۴۰۱