بیهوشی

تعداد بازدید:۶۰۴

دکتر مسعود انتظاری اصل

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی :استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Masood_Entezariasl

پست الکترونیک:m.entezari@arums.ac.ir

رزومه

 


دکترعلی محمدیان اردی

دکترای تخصصی(فلوشیپ) بیهوشی درد

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ali_Mohammadian

پست الکترونیک:a.mohammadian@arums.ac.ir

رزومه


 

دکتر قدرت اخوان اکبری

دکترای تخصصی (فلوشیپ)بیهوشی درد

دانشیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ghodrat_Akhavanakbari

پست الکترونیک:g.akbari@arums.ac.ir

رزومه


دکتر محمد حسن پور درگاه

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mohammad_Hassanpour

پست الکترونیک :m.hasanpour@arums.ac.ir

رزومه

 


دکتر وحید ادیبان

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vahid_Adiban

پست الکترونیک :v.adiban@arums.ac.ir

رزومه


 

دکترودود نوروزی

دکترای تخصصی بیهوشی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Vadod_Norouzi

پست الکترونیک :v.norouzi@arums.ac.ir

رزومه


دکترشهناز فولادی

دکترای تخصصی مراقبتهای ویژه پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Shahnaz_FouladiSarabi

پست الکترونیک:@arums.ac.irsh.fouladi

رزومه


دکتر فرهاد خیاط ظهیری

دکترای تخصصی(فلوشیپ)بیهوشی درد

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Farhad_KhayatZahiri

پست الکترونیک :f.khayat@arums.ac.ir

رزومه

 

آخرین ویرایش۰۲ اسفند ۱۳۹۹