فرم پیشنهادات و انتقادات کارکنان

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*نام کامل
  1
 • آدرس ایمیل*
  2
 • تلفن تماس*
  3
 • موضوع پیام*
  4
 • بخش مورد نظر*
  اداری و پشتبیبانی
  درمان
  5
 • شرح وضعیت فعلی و اشكالات آن*توضیح بیشتر
  6
 • شرح وضعیت پیشنهادی و مزايای آن*
  7