گزارش دهی خطاهای پزشکی

                                                                                                          بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل

                                                                                                         فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی                         

ما عقیده داریم که کارکنان حرفه‌ای واجد صلاحیت نیز ممکن است دچار خطا شوند.

همکارگرامی:
هدف از گزارش خطا، درس‌آموزی و پیشگیری از تکرار مجددخطابوده و این اطمینان داده می‌شود که تیم رهبری و مدیریت رویکرد عاری از سرزنش نابجا را اتخاذ نموده و تصمیمات و اقدامات اصلاحی منطبق بر نگرش سیتمیک و فرهنگ منصفانه خواهد بود.

عنوان فرم
 • مشخصات فرد حادثه‌دیده
  0
 • نام بیمار:*نام کامل
  1
 • شماره پرونده*نام کامل
  2
 • سن بیمار:*نام کامل
  3
 • 4
 • محل وقوع خطا
  5
 • بخش:*نام کامل
  6
 • زمان وقوع خطا
  7
 • تاریخ:*نام کامل
  8
 • شیفت:*نام کامل
  9
 • عامل خطا*
  10
 • سایر*در صورت نبود عامل خطا در لیست مور نظر د ر این قسمت نوشته شود
  11
 • شدت خطا*
  12
 • نوع خطا
  13
 • مرتبط با جراحی*
  14
 • دارویی* د
  15
 • فرآورده خونی*
  16
 • بروز عوارض ناخواسته اقدامات درمانی و مراقبتی*
  17
 • زخم*توضیح بیشتر
  18
 • خطای ثبت*توضیح بیشتر
  19
 • سایر*توضیح بیشتر
  20
 • • اقدامات انجام یافته بعد از خطا:*توضیح بیشتر
  21
 • • پیشنهادات جهت کاهش احتمال وقوع مجدد خطا:*
  22
 • نام و نام خانوادگی فرد گزارش دهنده (اختیاری):*نام کامل
  23