پزشک بیماران بین الملل

تعداد بازدید:۶۱۱۰
پزشک بیماران    بین الملل

دکتر شفق علی عسگرزاده

متخصص بیماری های داخلی

عضو هیت علمی دانشگاه

 

 

 

وظایف پزشک IPD :

 

- ویزیت بیمار در ساعت اول بستری

- هماهنگی با پزشک پذیرش دهنده و گرفتن دستورات اولیه

- هماهنگی با سرپرستار بخش و دفتر پرستاری جهت انجام اقدامات پاراکلینیک و مشاوره های بیمار در سریعترین زمان ممکن

- ویزیت روزانه مریض

- هماهنگی با سایت بیمارستان و مسئول کامپیوتر جهت آماده کردن پرونده الکترونیک

- آماده کردن خلاصه پرونده و مدارک مریض به زبان انگلیسی

- پی گیری اتفاقات اورژانسی که ممکن است در طی ۲۴ ساعت برای بیمار اتفاق بیافتد ۱۳

پزشک IPD بسته به سیاست بیمارستان می تواند پزشکی مقیم در بیمارستان باشد و یا اینکه از لیستی انتخاب گردد که توسط رئیس بیمارستان

مشخص می گردد و بسته یه بیمار به ایشان اطلاع داده می شود

 

 

آخرین ویرایش۲۳ خرداد ۱۴۰۰