رییس امور مالی

تعداد بازدید:۸۳۶۷

رئیس حسابداری سلیمان سلیمانی

کارشناس ارشد حسابداری

تلفن تماس

۳۳۲۵۱۶۰۵- ۰۴۵

 

 شرح وظایف
  1. در خواست اعتبار از ستاد دانشگاه و پی گیری این در خواست ها
  2. تطبیق اسناد هزینه مرکز با قوانین و مقررات
  3. راهنمایی حسابداران در انجام وظایف محوله
  4. تایید و امضاء کلیه اسناد هزینه  و چک های صادره
  5. تایید صورت مغایرات بانکی تهیه شده ماهانه
  6. پی گیری وصول در آمد ها و کسورات مرکز از طریق مسئولین درآمد و صندوق
  7. پرداخت و پی گیری مزایا و مطالبات پرسنل مرکز
  8. پی گیری اسناد هزینه علی الحساب و پیش پرداخت  و قطعی نمودن آن با هماهنگی  همکاران محترم حسابداری و تدارکات
  9. هماهنگی با مدیریت و ریاست مرکز در حل مسائل و مشکلات مالی مرکز و انجام سایر وظایف محوله از طریق ستاد و مرکز
آخرین ویرایش۱۵ فروردین ۱۴۰۱