کارگزینی

تعداد بازدید:۷۸۵۸
   

مسئول واحد: فرخ رهام

کارشناس ارشد مدیریت 

تلفن تماس:

۳۳۲۵۰۱۳۶ - ۰۴۵

 

 شرح وظایف
 • پیش بینی و نیاز سنجی در خصوص پرسنل مورد نیاز مرکز و هماهنگی و تهیه مقدمات و پیش نویس اعلام نیاز به مافوق.

 • پیگیری و تحویل بن سبد کالااز استان و نظارت برتوزیع در بین واحدهای تحت پوشش.

 • رسیدگی به دوره های آموزشی کارکنان و تنظیم فرمها و ارسال آن به مراکز مربوطه.

 • پیگیری نتایج ارزشیابی طرح تکریم ارباب رجوع و تمدید ضوابط مستخدمین پیمانی.

 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام اهداف مرکز.

 • صدور احکام پرسنلی اعم از ارتقاء گروه، تغییر عنوان، مأموریت و مرخصی.

 • صدور احکام بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگی و یا وظیفه.

 • شرکت در جلسات مختلف آموزشی و تصمیم گیری مرکز.

 • انجام امورمربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان.

 • تهیه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق.

 • رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای کارکنان.

آخرین ویرایش۱۲ آذر ۱۴۰۱