داخلی

تعداد بازدید:۲۰۱۰

 

دکتراسماعیل فرزانه

دکترای تخصصی پزشک پزشکی قانونی

مرتبه علمی: استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Esmaeil_Farzaneh

پست الکترونیک:e.farzaneh@arums.ac.ir

رزومه
دکترحسن قبادی مراللو

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی: استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hassan_Ghobadimarallu

پست الکترونیک:h.ghobadi@arums.ac.ir

رزومه

 

 


 

دکترسعید حسینی نیا

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های ریه

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Saeed_Hoseininia

پست الکترونیک:s.hoseininia@arums.ac.i

رزومه

 


دکترعلی حسین صمدی تکلدانی

دکترای فوق تخصصی بالینی  بیماری‌های ریه

مرتبه علمی: استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/AliHossein_Samadi

Ah.samadi@arums.ac.irپست الکترونیک:

رزومه
دکترعباس یزدان بد

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش و کبد بالغین

مرتبه علمی: استاد

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Abbas_Yazdanbod

پست الکترونیک:a.yazdanbod@arums.ac.ir

رزومه


دکترعلیرضا شایگان نژاد

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های گوارش وکبد بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Alireza_Shayghannejad

پست الکترونیک:a.shayeghannejad@arums.ac.ir

رزومه
دکترمنوچهر ایران پرور

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز و متابولیسم بالغین

مرتبه علمی: دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Manouchehr_IranparvarAlamdari

پست الکترونیک:m.iranparvar@arums.ac.ir

رزومه

 


دکترمریم قوامی

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

 مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Maryam_Ghavami

پست الکترونیک:m.ghavami@arums.ac.ir

رزومه


دکترراحله اسکندری دورباطی

دکترای فوق تخصصی بالینی غدد درون ریز ومتابولیسم بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Raheleh_Eskandari

پست الکترونیک :r.eskandari@arums.ac.ir   

رزومه
دکتراحد اعظمی سامیان

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:دانشیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ahad_Azami

پست الکترونیک:a.azami@arums.ac.ir

رزومه


دکتریوسف محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Yosef_MohammadiKebar

پست الکترونیک:y.mohammadikebar@arums.ac.ir

رزومه


دکترافسانه انتشاری مقدم

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Afsaneh_Enteshari

پست الکترونیک:a.enteshari@arums.ac.ir

رزومه


دکترسپیده فتحی بیطرف

دکترای فوق تخصصی بالینی روماتولوژی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Sepideh_FathiBitaraf

پست الکترونیک:S.fathibitaraf@arums.ac.ir

رزومه
دکتربهمن بشردوست

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی: دانشیار                   

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Bahman_Bashardoust

پست الکترونیک:b.bashardoust@arums.ac.ir

رزومه


دکترسوسن محمدی کبار

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Susan_MohammadiKebar

پست الکترونیک:s.mohammadi@arums.ac.ir

رزومه


دکترحمید جانبازی رودسری    

دکترای فوق تخصصی بالینی بیماری‌های کلیه (بالغین)

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Hamid_Janbazi

پست الکترونیک:h.janbazi@arums.ac.ir

رزومه
 

دکترمهدی پورقاسمیان

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Pourghasemian

پست الکترونیک:m.pourghasemian@arums.ac.ir

رزومه


دکترعفت ایرانی جم

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Effat_Iranijam

پست الکترونیک: e.iranijam@arums.ac.ir

رزومه


دکترامین داننده مهر

دکترای فوق تخصصی بالینی خون و سرطان بالغین

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Amin_Danandeh

 پست الکترونیک:a.danandehmehr@arums.ac.ir

رزومه
دکترسمیه متین

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Somaieh_Matin

پست الکترونیک:s.matin@arums.ac.ir

رزومه


دکترآناهیتا ذاکری

دکترای تخصصی پزشکی  بیماری‌های داخلی

مرتبه علمی:استادیار

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Anahita_Zakeri

پست الکترونیک:a.zakeri@arums.ac.ir

رزومه


دکتراحمد شکردرگاهی

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Ahmad_ShokrDargahi

 پست الکترونیک:a.shokdarghahi@arums.ac.ir

رزومه


دکترسیده نازلی جواهری

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/SeyedehNazli_Javaheri

 پست الکترونیک:n.javaheri@arums.ac.ir

رزومه


دکترشفق علی عسگرزاده

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/Shafagh_AliAsgrzadeh

پست الکترونیک:sh.aliasgharzadeh@arums.ac.ir

رزومه

 


دکترمحمد حسین حسینی

دکترای تخصصی پزشکی بیماری‌های داخلی

استادیارمرتبه علمی:

لینک به سامانه علم سنجی دانشگاه:

https://isid.research.ac.ir/MohammadHossein_Hosseini

پست الکترونیک:m.hosseini@arums.ac.ir

رزومه

 
آخرین ویرایش۰۴ اسفند ۱۳۹۹