مسئول توسعه آموزش بالینی (EDO)

تعداد بازدید:۲۸۴

مسئول  واحد: دکتر محمد  پناهی  توسنلو

مدرک تحصیلی: دکتری  تخصصی مدیریت بهداشت و درمان 

تلفن تماس : 31424333-045

ایمیل :m.panahi@arums.ac.ir

مهم ترین وظایف دفتر توسعه آموزش بالینی به شرح زیر می باشد:

 • راهبری اجرای استانداردهای اعتباربخشی بیمارستان های آموزشی در مرکز
 • تدوین برنامه عملیاتی حوزه آموزش متناسب با اهداف استراتژیک مرکز و پایش نتایج آن
 • همکاری و هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده و دانشگاه
 • همکاری در تدوین برنامه های آموزشی، پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی
 • برنامه ریزی، سازماندهی، اجرا و نظارت بر ارتقاء توانمندی های اعضای هیئت علمی
 • مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی، اصلاح فرآیند های آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش بالینی
 • جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی فعالیت آموزشی گروه های مختلف بیمارستان
 • جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی فعالیت آموزشی فراگیران
 • پیگیری اجرای مصوبات تیم مدیریت آموزشی مرکز
 • پیگیری امور مربوط به استانداردهای اعتباربخشی آموزشی در مرکز با همکاری گروه های آموزشی
 • پیگیری دریافت برنامه و گزارش عملکرد آموزشی بخش ها و ارائه گزارش به معاونت آموزشی
آخرین ویرایش۲۱ تیر ۱۴۰۲