جلسه بررسی وضعیت خدمات و مراقبت های بالینی

۱۹ دی ۱۴۰۰ | ۱۲:۳۲ کد : ۱۸۳۱۰ کمیته ها و اعتبار بخشی
تعداد بازدید:۲۷

جلسه بررسی وضعیت خدمات و مراقبت های بالینی بر مبنای چک لیست های پرستاری بخشها  نوزدهم دیماه ۱۴۰۰. ساعت ۸/۳۰  اتاق جلسه ریاست