• ۱ پرسشنامه فرهنگ ایمنی۱
 • ۲ پرسشنامه فرهنگ ایمنی ۲
 • ۳ پرسشنامه فرهنگ ایمنی ۳

پرسشنامه فرهنگ ایمنی - پرسشنامه فرهنگ ایمنی۱

عنوان فرم
 • 0
 • سن:*
  1
 • جنسیت:*
  2
 • وضعیت استخدامی:*
  3
 • واحد محل خدمت*
  4
 • ساعات کاری در هفته:*
  5
 • پست سازمانی*
  6
 • سابقه کار در بیمارستان*
  7
 • سابقه کار درواحد فعلی*
  8
 • سابقه کار در حرفه*
  9
 • نوع شیفت*
  10
 • دسته
  11
 • بعد تناوب گزارشدهی رخدادها*هرگزبندرتگاهی اوقاتبیشتر اوقاتهمیشه
  وقتی اشتباهی رخ می دهد، ولی پیش از آنکه بیمار را تحت تاثیر قرار دهد کشف و تصحیح می شود.چقدر این موارد گزارش می شود
  وقتی اشتباهی رخ می دهد، اما آن اشتباه به اندازه ای مهم نیست که بتواند به بیمار صدمه بزند. چقدر این موارد گزارش می شود
  وقتی اشتباهی رخ می دهد،که می تواند منجر به آسیب زدن بیمار شود، ولی در نهایت هیچ اتفاقی برای بیمار نمی افتد. چقدر این موارد گزارش می شود
  12
 • 13
 • بعد درک کلی از ایمنی بیمار*کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  تنها شانس و اقبال باعث می شود که اشتباهات جدی تر در اینجا اتفاق نیفتد.
  ایمنی بیمار هیچگاه برای انجام کارهای بیشتر فدا نمی شود.
  در این واحد مشکلات مربوط به ایمنی بیمار وجود دارد.
  سیستم ها و رویه های موجود در این واحد در جلوگیری از بروز خطا بخوبی عمل می کنند.
  14
 • دسته
  15
 • بعد انتظارات و اقدامات مدیریت در راستای ایمنی بیمار*کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  سوپروایزر/مدیر این واحد به طور جدی به پیشنهادات کارکنان برای بهبود ایمنی بیمار توجه می کند.
  زمانیکه فشار کار زیاد می شود، سوپروایزر/مدیر از ما می خواهد که سریعتر کار کنیم، حتی اگر به معنی میانبر زدن (عدم انجام قسمتی از کار) باشد.
  سوپروایزر/مدیر این واحد از مشکلات مربوط به امنیت بیمار که به میزان زیاد رخ می دهد چشم پوشی می کند.
  16
 • دسته
  17
 • بعد یادگیری سازمانی*کاملا موافقمموافقمنظری ندارممخالفمکاملا مخالفم
  کارکنان این واحد فعالانه کارهای مختلفی را به منظور بهبود ایمنی بیمار انجام می دهند
  در اینجا اشتباهات منجر به تغییرات مثبت می شود.
  پس از آنکه به منظور بهبود ایمنی بیمار تغییراتی ایجاد کردیم، اثربخشی تغییرات را مورد ارزیابی قرار می دهیم.
  18