فرم رضایت سنجی کارکنان بالینی/ غیربالینی

بیمارستان آموزشی درمانی  امام خمینی ره اردبیل

فرم رضایت سنجی کارکنان بالینی/ غیربالینی

همکار گرامی با ارائه پاسخ صحیح به سوالات ، ما را در ارزیابی و رفع اشکالات مرکز یاری نمایید.

 • نام بخش*
  0
 • تحصیلات*
  1
 • *رسمیپیمانیقراردادیشرکتیطرحی
  نوع استخدام
  2
 • 3
 • موارد ارزیابی*عالیخوبمتوسطضعیف
  نحوه دسترسی و پاسخگویی ریاست و مدیریت مرکز
  نحوه دسترسی و پاسخگویی مترون مرکز
  نحوه برخورد و همکاری سوپروایزرین
  نحوه ارزشیابی کارکنان وانتخاب کارمند نمونه
  زمان پرداخت فوق العاده های دریافتی (اضافه کار و کارانه)
  عملکرد بیمارستان در ایجاد آرامش و نشاط پرسنل
  انطباق دوره های آموزشی مرکز با نیازهای شغلی شما
  کافی و اثربخش بودن آموزش های ضمن خدمت کارکنان
  نحوه چينش شيفتها و فشردگي كارها
  امکانات رفاهی و ایاب و ذهاب مرکز
  كميت و كيفيت غذای بیمارستان
  رضایتمندی از محل خدمت
  رضایتمندی از تامین اقلام و امکانات لازم برای حفاظت و سلامت و بهداشت کارکنان در محیط کار
  رضایتمندی از نظام تشویق و پاداش/ تنبیه، براساس عملکرد و موفقیت/ عدم موفقیت در پیشرفت اهداف و برنامه های مرکز
  4
 • از همکاری کدام یک از واحد های مرکز رضایت کافی ندارید ؟ (با ذکر علت)*توضیح بیشتر
  5
 • میزان رضایت کلی خود را از مرکز به صورت درصد ( بین 0 تا 100 ) بیان کنید:*توضیح بیشتر
  6
 • پیشنهاد و انتقاد :*توضیح بیشتر
  7