رییس امور اداری

تعداد بازدید:۷۲۶۷

مهدی حسن زاده

کارشناس ارشد مدیریت

شرح وظائف

 

  • کنترل حضور و غیاب کارکنان و اعلام وضعیت مرخصی ها و نحوه ورود خروج به ایشان.

  • نظارت بر کلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه وراهنمایی کارکنان تحت سرپرستی.

  • نظارت وسرپرستی امور دفتری و ارسال مراسلات اداری تا مرحله بایگانی.

  • نظارت درتهیه و تحویل ملزومات و توزیع آن به واحدهای اعلام نیاز کننده.

  • نظارت بر امورمربوط به نقلیه و ماموریت های کارکنان.

  • نظارت بر انجام امور تدارکاتی واحد مربوطه.

  • نظارت بر انجام امور کارگزینی و پییگری.

  • نظارت بر صدور احکام صادره.

آخرین ویرایش۲۶ تیر ۱۴۰۰